En bærekraftig fremtid

En bærekraftig fremtid

hva er bærekraft?

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. (Bruntland, 1987)

Bærekraftig utvikling deles gjerne i tre områder: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

den stolte hane bærekraftspolicy

Bærekraftig utvikling for Den Stolte Hane handler om å utnytte ressursene våre på best mulig måte, ivareta dyras velferd – og på samme tid ikke forårsake skade miljøet. Vi skal jobbe for løsninger for mindre miljøpåvirkning og dermed skape reell verdi for samfunnet og lønnsom vekst for våre aksjonærer.

vår visjon

Noen valg er viktigere enn andre. Som en av Norges største kyllingprodusenter, kan valgene vi tar utgjøre store forskjeller. Derfor var det ikke vanskelig for oss å ta valget om å bli mer bærekraftige i produksjonen vår. Vi er stolte over at vi allerede har vært flinke til å implementere bærekraftige tiltak, både for å øke trivselen hos dyra og for å etterlate oss et mindre fotavtrykk på kloden vår. Men nå er ikke tiden for å lene seg tilbake og være fornøyde, for vi vet at vi kan bli bedre. Norsk Landbruk har som mål å nær halvere utslippene sine innen 2030, og vi kan ikke være noe dårligere. Vi er nødt til å ta ansvar, og vi vet at dere forventer det. Men vi vil ikke bare «ta» ansvaret. Vi vil eie det.

Norsk landbruk har forpliktet seg til å redusere klimautslippene med 5 millioner tonn Co2 ekvivalenter innen 2030. Dette utgjør en reduksjon på 11%.

fremtidens matproduksjon

Norske beregninger av klimaavtrykk og hvorfor kylling bør være en del av fremtidens matproduksjon

Les mer om hvorfor

Kylling er et av de animalske proteinene med minst påvirkning på kloden vår. Det er flere årsaker til det; høy fôrkonvertering, lite opptatt landareal, lavere forbruk av vann og høy reproduksjonsrate. I Norge kommer hoveddelen av fôr fra andresortert matkorn.

Les mer her

KARBONAVTRYKK

Maten vi spiser påvirker kloden på ulike måter avhengig av hvor ressurskrevende maten er å fremstille.

Verdiene fremsatt som karbonavtrykk omtales ofte som CO2-ekvivalenter.

Ekvivalenten omfatter både karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6).

For å kunne sammenligne disse gassenes evne til å varme opp atmosfæren, regnes de altså om til CO2-verdier. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde (som regel et tonn) CO2-ekvivalenten har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode (som regel 100 år).

Kilde: Store Norske Leksikon

bærekraft er ikke etT tiltak

Bærekraftig produksjon handler for oss om å innføre en rekke tiltak i hele verdikjeden mot et felles mål om redusert klimaavtrykk

Fra innkjøp av fôr til varmegjenvinning og gjødselshåndtering hos bonde, til reduksjon av utslipp fra transport og minimering av svinn i butikk. Vi håndterer bærekraft i hele verdikjeden og gjennom en rekke tiltak målsetter vi en total reduksjon av vårt Co2 avtrykk med 50% i 2030.

vi har tatt et valg

Om en bærekraftig fremtid

DET BETYR AT VI INNEN 2025 SKAL

  • Være så nær klimanøytrale i vår produksjon som mulig
  • Bærekraft skal være retningsnor i alle ledd i vår produksjon, fra dyrking av fôr, til oppdrett av kylling og til produksjon og emballasje
  • Ha en produksjon som tilfredsstiller kyllingens naturlige adferdsbehov og gir den et beriket liv
  • Ha tatt i bruk ny forskning og ny teknologi for å nå våre mål
  • Redusere energibruken på våre kyllinggårder med 50% og finne løsninger for bruk av fornybare energikilder
  • Kun bruke resirkulert plast inn i vår produksjon
  • Ha Norges stolteste og mest tilfredse produksjonsarbeidere
  • Være kjent som kyllingleverandøren som tar klima og miljø på alvor og som setter dyrefelferd i høysetet

Våre overordnede målsetninger er koblet til FNs bærekraftsmål. Vi etterstreber å følge alle relevante mål, men har valgt å legge hovedvekt på fem av målene som er nært knyttet til vår virksomhet;

I 2021 kuttet vi 98% av jomfruelig plast ut av vår og bruker i dag kun skåler med minst 95% resikulert PET. I 2022 målsetter vi å halvere plastbruken på våre grillede produkter.
Bilderesultater for FNs bærekraftsmål Logo

FNS KLIMAPANEL 

FNs Klimapanel la i oktober 2018 frem en spesialrapport om 1,5 grader global oppvarming.  Rapporten ser på virkninger av en global oppvarming på 1,5 ˚C sammenlignet med 2 ˚C og høyere, og hva som skal til for å begrense oppvarmingen til 1,5˚C. Den konkluderer med at risikoen for både mennesker og natur er betydelig høyere ved 2 grader enn ved 1,5 grad. Den viser behov for raske reduksjoner i klimagassutslippene. Store utslippsreduksjoner før 2030 medfører større sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Les hele rapporten her.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

våre forpliktelser

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-1-1024x1024.png

UTRYDDE SULT

Alle investeringer vi gjør i jordbruket skal rettes mot bærekraftig matproduksjon og produktivitet.

Vi skal etterstrebe å bidra til å sikre at det finnes bærekraftige systemer som gir økt produktivitet og produksjon, og som samtidig bidrar til å opprettholde økosystemene, styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som gradvis fører til bedre jordkvalitet.

Vi skal alltid være delaktig i forskningsbaserte prosjekter for et bedre og mer bærekraftig landbruk og vi skal dele potensiell overproduksjon med ideelle organisasjoner i våre nærmiljøer

Les om vår delaktighet i forskingsprosjekter her

GOD HELSE

FNs bærekraftskraftsmål nr 3 omfatter dekning av helsetjenester, reduksjon av dødelighet, utvikling av vaksiner og utbygging av helsetjenester. For vår del omfatter mål nr 3 å avstå fra bruk av genmodifisert fôr og bruk av antibiotika i vår dyreproduksjon.

I mange land i verden er det vanlig å behandle dyr forebyggende med antibiotika. Dette er ikke praksis i Norge, og det er kun ved et fåtall av tilfeller at det benyttes antibiotika som behandlingsform for syke besetninger i Norsk husdyrhold.

Hos den Stolte Hane har vi aldri benyttet antibiotika forebyggende, og vi jobber klart med en nullvisjon for bruk av antibiotika.

All kylling produsert for Den Stolte Hane er selvsagt fri for både antibiotika og narasin. Norge er et av landene i verden med lavest forbruk av antibiotika, og i 2016 gikk en samlet kyllingbransje inn for å ta ut narasin av fôret til all kylling produsert i Norge.

Les mer om vår nullvisjon for bruk av antibiotika her

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-2-1024x1024.png
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-3-1024x1024.png

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel regner FN at 1/3 av verdens mat blir matsvinn.

Bærekraftig livsstil – For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner forplikter vi å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene i vår produksjon.

Vi skal investere i miljøvennlig teknologi, fortsette å redusere energibruken i vår produksjon, fortsette å støtte bonden i å investere i solcellepaneler og varmegjenvinnere på gårdene. Vi har signert tilslutningserklæringen for kutt av matsvinn, og skal innen 2030 redusere vårt matsvinn med 50%, og vi skal effektivisere transportleddet og har allerede satt strenge krav til underleverandørers utslipp.

Les mer om våre forpliktelser ifht ansvarlig produksjon.

STOPPE KLIMAENDRINGENE

Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verden. Den globale gjennomsnittstemperaturen har steget omtrent 1 °C, og havnivået fortsetter å stige.

Hva gjør Den Stolte Hane? Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser. Det er viktig å begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C dersom verden skal unngå katastrofale konsekvenser i fremtiden. Vi skal kutte våre utslipp med 50% innen 2025 ved satsing på fornybar energi, nye og mer effektiv maskinpark, mindre vannforbruk, bedre varmegjenvinning og egen produksjon og lagring av Co2. I tillegg må vi finne bedre løsninger for håndtering av gjødsel, for å bidra til at landbruket når sitt målsatte kutt på 5 millioner Co2 ekvivalenter. Vi må også opplyse forbruker, og planlegger sammen med en rekke norske bedrifter å innføre klimamerking i 2023 på alle våre produkter slik at vi gjør det lettere å bevisst velge mat som er bra for klima.

Les mer om våre klimamål her

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-4-1024x1024.png
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-5-1024x1024.png

SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.

Våre forpliktelser og samarbeid:

Ser vi kun på husholdningens klimautslipp, står mat for rundt 14 prosent av de nasjonale utslippene, ifølge beregninger fra Cicero i notatet «Klimagassutslipp fra norsk mat». For å nå våre målsetninger om en klimanøytral produksjon vil vi vende alle stener i vår verdikjede og optimere vår produksjon.

Vi skjønner at det er vanskelig for forbruker å orientere seg, og forstå tiltak både vi og andre bedrifter gjennomfører. Vi skulle ønske det fantes en felles standard som gjør det lettere for forbruker å ta klimavalg i butikk. Derfor støtter vi i Den Stolte Hane opp om klimamerking av mat, og derfor har vi engasjert oss i utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget for klimamerking av mat gjennom 2020.

vi er en miljøfyrtårnbedrift

Våre produksjonsanlegg for kylling på Jæren og i Stokke er miljøfyrtårnsertifisert. Dette innebærer rapportering av systemkriterier for godt arbeidsmiljø og ytre miljø.

I forhold til arbeidsmiljø vektlegges spesielt de tiltak vi som bedrift gjør for å sikre våre ansatte, både ift. krav til førstehjelpskurs, tilgang på verneutstyr og bedriftshelsetjeneste, men også tilrettelegging og opplæring av den ansatte.

Den Stolte Hane som virksomhet plikter også å dokumentere rutiner for redusert vannbruk, kjemikaliebruk og bruk av miljøskadelige stoffer (eks i vaskeprosesser). Vi forplikter medlemskap i returselskap (Grønt Punkt), samt håndtering av avfall, utslipp til luft og vann og dokumentering av energibruk.

Vi er stolte over at vi er et Miljøfyrtårn.

Les vår miljørapport på Miljøfyrtårn sine sider

den stolte hane skal være

Et godt valg

for

KLODEN, DYRA og DEG

kloden

Vi skal prioritere vårt arbeid for å redusere klimaavtrykket.

Kylling produsert i Norge har i dag et lavt klimaavtrykk. Kylling er mindre ressurskrevende i forhold til fôr, og i Norge er 80% av fôret til kyllingproduksjon frasortert matkorn som ellers ville vært matavfall.

Kylling opptar et lite landareal, er effektivt i forhold til vannforbruk og energi.

Vi skal redusere energiforbruk både i vårt produksjonsanlegg og ute på våre gårder.

Vi skal kun bruke grønn energi, vi skal utfordre transportleddet, og vi skal kun ha resirkulerbar emballasje.

Vi skal ikke ha avfall fra vår produksjon. Våre fabrikker er i dag miljøsertifisert med miljøfyrtårn – og det skal de være også i fremtiden.

dyra

Vi skal ivareta DYRAs interesser på en forsvarlig måte. Ansvarlig dyrehold er kjernen i vår matproduksjon.

Vi skal bruke vår kompetanse til å bidra til å løfte dyrevelferden, slik vi gjorde som første kyllingprodusent i Norge som innførte aktive berikelser i alle kyllinghus i 2017, for å fremme de naturlige adferdsbehovene til kyllingen. Vi kaller derfor våre gårder for aktive gårder.

I 2019 startet vi med klekking av kylling på våre Gårdsklekket-gårder. Vi har aldri brukt antibiotika i vår produksjon, og vi har en absolutt nullvisjon for bruk av både antibiotika, GMO og vekstfremmere. Fordi vi vet at både vi og dyra våre har det best sånn.

Vi deltar i forskningsprosjekter og ønsker alltid at våre dyrevelferdstiltak skal være basert på dokumenterte studier, der kyllingens naturlige behov blir best mulig tilfredsstilt.

deg

Vi skal gjøre det enkelt for DEG å spise trygt, sunt og godt. 

Vi skal ta dine behov som grunnlag for hvilke kyllingprodukter vi utvikler – og mener kylling burde få en enda større naturlig del på norske tallerkener.

Vi skal alltid ha lavt saltinnhold, som vi har forpliktet oss til i saltparnterskapet. Vi skal aldri bruke skadelige tilsetningsstoffer, og vi skal alltid være 100% transparente ifht hvorledes vi fremstiller våre produkter.

Dette kan du også se i vår clean label policy.

En fantastisk, naturlig råvare med mye protein og lite fett er et godt utgangspunkt for å ta frem både gode produkter og inspirerende oppskrifter.