Dyrevelferdserklæring

DEN STOLTE HANES DYREVELFERDSERKLÆRING

For Den Stolte Hane er god dyrevelferd en forutsetning og vår viktigst oppgave. Vi ønsker at dyrene våre skal ha et best mulig liv. Dette innebærer ikke bare et godt fysisk oppvekstmiljø og god helse, men også at dyrene skal få tilfredsstilt sine naturlige atferdsbehov. Når dyrene har det godt gir dette også god kvalitet på maten og en god ressursutnyttelse i vår verdikjede.

All håndtering av levende dyr i selskapet skal minimum oppfylle nasjonal lovgivning om dyrevelferd og felles bransjeretningslinjer. Alle bøndene som leverer til Den Stolte Hane skal delta i Dyrevelferdsprogram anerkjent av Mattilsynet. I tillegg skal alle dyr være frittgående og ha tilgang til passende miljøberikelser som f.eks. strøbad, høyballer, plattformer/vagler og hakkeblokker.

Sammen med våre kontraktsfestede bønder og deres familier ønsker vi ikke bare å utmerke oss, men være en som er med på å bidra til positiv utvikling og endring. Vår dyrevelferdserklæring gjelder uansett geografisk lokasjon, uansett hybrid på våre slaktekylling og verpehøner og på tvers av alle merker.

Dyrevelferd – vår tilnærming

OIE (Verdensorganisasjon for dyrehelse) definerer dyrevelferd som “the physical and mental state of an animal in relation to the conditions in which it lives and dies”. Vi anerkjenner de internasjonalt aksepterte «Five Freedoms for Animal Welfare», og streber etter å oppfylle disse i verdikjeden vår:

1. Frihet fra sult, underernæring og tørst;

2. Frihet fra frykt og nød;

3. Frihet fra fysisk og termisk ubehag;

4. Frihet fra smerte, skade og sykdom; og

5. Frihet til å utøve normale atferdsmønstre.

Dyrevelferd – våre forpliktelser

  • Den Stolte hane tar sterk avstand til genmanipulasjon og kloning av husdyr og dette skal ikke forekomme i verdikjeden bak våre kyllinger og verpehøner.
  • Det skal aldri brukes vekstfremmende stoffer som hormoner eller lavdose antibiotika
  • Det skal ikke forekomme rutinemessig lemlestelse av levende kyllinger og høner. I Norge er det forbud mot nebbtrimming, fjerning av kam eller deler av kam og kastrering av fjørfe. Tåklipping er nå forbudt i foreldredyrflokkene som leverer kyllinger og høner til DSH produsenter.
  • Alle våre høner og kyllinger skal ha tilgang til miljøberikelser
  • Alle våre kyllinger skal sjekkes ved ankomst til slakteri og bedøves med gass før avliving i samsvar med Norsk lovgivning.
  • Maks transporttid for kyllinger og verpehøner skal være 4 timer
  • Alle kyllinger og verpehøns skal være frittgående innendørs eller utendørs.
  • Antall kg/m2 i kyllinghus reguleres nøye i iht nasjonalt regelverk og eget Dyrevelferdsprogram. Alle flokker som leveres til Den Stolte Hane skal minimum etterleve nasjonalt regelverk.

Dyrevelferd består av en rekke komponenter som sammen danner grunnlaget for god trivsel og velvære. Forutsetningene for god dyrevelferd starter allerede på fosterstadiet og slutter på vårt slakteri. Den største bidragsyteren til god dyrevelferd er den menneskelige faktoren. Med dette menes bondens innsats – som igjen er basert på hans/hennes innsats, erfaring og kompetanse. Dyrenes oppvekstmiljø, kvaliteten på dyrerom, produksjonssystemet, fôr og rase/hybrid bidrar også. Hvor godt alle dyrenes behov til enhver tid blir ivaretatt er det som er avgjørende.

Dyrevelferd – vårt arbeid

Alle våre kyllingbønder og eggbønder er kontraktsfestet. Som en del av kontrakten signeres også etterfølgelse av KSL i landbruket og en forpliktelse til å følge et artspesifikt Dyrevelferdsprogram.

Vårt arbeid med å oppnå god dyrevelferd konsentrerer seg om følgende hovedkomponenter:

1. Kvaliteten på- og håndtering av daggamle kyllinger – som sørger for at helse- og vekstfundamentet er riktig – en sunn kylling på dag én.

2. Kvaliteten på fôret – sikrer at våre kyllinger og høner får næringsrikt fôr laget av råvarer av høy kvalitet.

3. Kunnskap hos våre kontraktsfestede bønder – Den Stolte Hane krever riktige holdning og ferdigheter, og stiller med opplæring, oppfølging og veiledning gjennom veterinærer og rådgivere i tillegg til produsentsamlinger og kompetansekurs.

4. Kvaliteten på kylling- og hønehusene og dyrenes levekår – høy kvalitet på dyrerom og moderne styringssystemer krever både investering og kunnskap, men sikrer gode oppvekstvilkår og trivsel.

5. Kvaliteten på plukk, transport, tråputer og avlivning – vi skal alltid sikre riktig håndtering av våre kyllinger og høner.

6. Måling av kvalitet og dyrevelferdsresultater for hvert eneste flokk – kontinuerlig fokus sikrer kontroll gjennom hele verdikjeden

7. Investering i systemer og teknologi som forbedrer dyrevelferd – vi skal være pådriver for teknologi som dokumentert sikrer og bedrer velferd.

8. Kontinuerlig rapportering av viktige måltall på dyrevelferd og helse (eks. tråputelesjoner, DOA, dødelighet og bruk av antibiotika).

9. Regelmessige besøk og revisjoner på gård basert på resultater og konsekvenser ved manglende etterlevelse (Dyrevelferdsprogram, veterinærbesøk, KSL).

10. Overholdelse av all relevant lovgivning.

Vi vet at kyllinger og høner med god dyrevelferd produserer godt. Et sunt oppvekstmiljø reduserer sykdom og med dette bruk av medisin. Den Stolte Hane har en nullvisjon for bruk av antibiotika, og vi har til nå aldri behandlet en eneste flokk med antibiotika.

Den Stolte Hane og våre bønder skal ivareta alle kyllinger og verpehøner i vår verdikjede. Vi skal behandle hvert individ med respekt hver dag. Vår tilnærming er basert på fagkompetanse og forskning. Vår forpliktelse er at vi sammen med våre bønder hver dag skal arbeide for trygg, sunn, norsk kylling som både lever godt og som blir behandlet godt.

Den Stolte Hane skal være ET GODT VALG. For kloden, for dyra og for deg.

Oslo 22. oktober 2019

Fredrik Strømmen, administrerende direktør