hva er bbfaw nordic

FAKTAARK OM BBFAW og BBFAW NORDIC

• BBFAW Nordic er en regional versjon av det internasjonale programmet Business
Benchmark for Farm Animal Welfare. Det overordnede målet med BBFAW Nordic er
å bidra til bedre dyrevelferd for produksjonsdyr i Norge, samt økt tillit til norsk
matproduksjon gjennom økt åpenhet.
• Målene med BBFAW Nordic er å
o dokumentere og ytterligere forbedre velferdsstandarder hos ledende norske
matbedrifter gjennom å gi bedriftene et verktøy for arbeid med dyrevelferd
o gi norske forbrukere pålitelig og troverdig informasjon om norske
matbedrifters arbeid med dyrevelferd
o gi bedrifter årlig fortrolige tilbakemeldinger om styrker og svakheter ved
deres håndtering av og rapportering om arbeid med dyrevelferd.
o Bidra til å etablere Norge som et foregangsland for dyrevelferd for
produksjonsdyr
• MatPrat/Opplysningskontoret for egg og kjøtt tok i 2018 initiativ til å etablere BBFAW
Nordic i Norge i samarbeid med Chronos Sustainability. I 2019 ble 26 norske
virksomheter plukket ut til å være med i BBFAW Nordic basert på sin betydning i det
norske markedet og den første evalueringen gjennomføres i 2020/2021.
• Fra 2021 har Kjøtt- og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF) vært den norske
støttespilleren for BBFAW Nordic og Chronos Sustainability. Sammen med Nortura og
Rema finansierer KLF etableringen av BBFAW Nordic i Norge.
• BBFAW Nordic er planlagt utvidet til flere nordiske land, men foreløpig er den kun
lansert i Norge.
Hvordan fungerer Business Benchmark for Farm Animal Welfare i praksis?
• Bedriftene som evalueres velges ut av BBFAW, basert på geografi og betydning i
markedet. De kan verken be om å få være med eller om å bli fjernet fra utvalget.
• Benchmarken gjøres etter evaluering av offentlig tilgjengelig informasjon. Det er i
utgangspunktet eierselskaper som blir evaluert, men publisert informasjon fra
datterselskaper tas med i vurderingen.
• Gjennomgangen av bedriftenes offentlige tilgjengelige informasjon om dyrevelferd
gjøres av BBFAWs sekretariat. Den norske vurderingen gjøres etter samme kriterier
som i det internasjonale programmet.
Historien bak Business Benchmark for Farm Animal Welfare:
• Den globale Business Benchmark for Farm Animal Welfare (BBFAW) ble lansert i 2012
etter initiativ fra dyrevelferdsorganisasjonene Compassion in World Farming (CiWF)
og World Animal Protection (WAP). De to organisasjonene tok initiativ til et
samarbeid med britiske Nicky Amos og Rory Sullivan, som begge hadde lang erfaring
fra arbeid med bærekraft i forretningslivet, for å utvikle et evalueringsprogram til
bruk for investorer og andre interessenter.
• Sammen utviklet de et sett kriterier for å kunne vurdere hvordan sentrale
virksomheter over hele verden følger opp forhold som påvirker dyrs velferd.
• Det globale BBFAW-programmet eies og finansieres i dag av Compassion in World
Farming (CiWF) og finansieres Four Paws, mens Chronos Sustainability Ltd. har
sekretariatfunksjon med ansvar for gjennomføring, publisering og videre oppfølging.