Dyrevelferd

Den Stolte Hane Dyrevelferd

•For Den Stolte Hane er god dyrevelferd og trygg mat en forutsetning og vår viktigst oppgave. Vi ønsker at dyrene våre skal ha et best mulig liv og at maten skal være trygg å spise for deg som kjøper kylling og egg i butikken.

•All håndtering av levende dyr i selskapet skal oppfylle nasjonal lovgivning om dyrevelferd og felles bransjeretningslinjer og alle bøndene som leverer til Den Stolte Hane skal delta i Dyrevelferdsprogram.

•Den Stolte Hane har egne veterinærer og rådgivere som arbeider ut mot alle bøndene våre for å sikre god oppfølging fra fagfolk med kompetanse på fjørfe.

•Vi har en fortløpende registrering av produksjonsdata fra hele verdikjeden samlet i en felles database for å kontinuerlig kunne følge med på utviklingen i kyllingproduksjonen.

•Vi etterstreber å sikre god dyrevelferd i hele verdikjeden og overvåker dyrevelferdsindikatorer for å sikre at kyllingene behandles ansvarlig

Vår sjef for Kvalitet, dyrevelferd og helse, Christin (veterinær), sørger sammen med vårt veterinær- og rådgivningsteam for oppfølging, rådgivning og besøk hos bøndene på våre gårder

HVORDAN JOBBER VI MED DYREVELFERD OG DYREHELSE?

•I Den Stolte Hane har vi en egen avdeling som daglig jobber dedikert med dyrevelferd og dyrehelse hos både kylling og verpehøner. Leder for avdelingen, Sjef for kvalitet, dyrevelferd og helse (veterinær), rapporterer til administrerende direktør og er også involvert i helse- og dyrevelferdsarbeid i Scandi Standard. Produksjonsresultater og dyrevelferds KPIer rapporteres til Scandi og i DSH ledergruppemøte hver måned. Eventuelle utfordringer blir diskutert og tiltaksplan presentert.

•Avdelingen består av 3 veterinærer og 2 produsentrådgivere. DSH har krav om at alle kyllingbønder skal ha Helseovervåkingsavtale med veterinær ansatt i DSH for å sikre at det er en veterinær med kompetanse på fjørfe som besøker gårdene våre. Veterinærene jobber tett opp mot bøndene og følger opp både ute på gård og på produksjonsresultater som daglig kommer inn fra slakteriet. DSH har krav om at eggbøndene skal ha Helseovervåkingsavtale med privatpraktiserende veterinær som innebærer min ett helseovervåkingbesøk per flokk. Eggbøndene har en egen rådgiver med spesialkompetanse på verpehøner. De skal ha min. ett rådgivingsbesøk per år og produksjonsresultater følges fortløpende opp. Avdelingen har ukentlige statusmøter der både trender og enkeltresultater gjennomgås og tiltaksplaner iverksettes.

•Produksjon av kylling og egg i regi av selskapet skal oppfylle nasjonalt regelverk om dyrevelferd, felles bransjeretningslinjer og alle bøndene som leverer til Den Stolte Hane skal i tillegg delta i Dyrevelferdsprogram for hhv verpehøner og slaktekylling. DSH leverandører forplikter seg til å etterleve overnevnte krav gjennom leveringskontrakten. Videre revideres Den Stolte Hane årlig av Mattilsynet i etterlevelse av våre forpliktelser i DVP.

•Den Stolte Hane har forpliktet seg til Dyrevelferdsprogram for slaktekylling (DVPs) og Dyrevelferdsprogram for verpehøner (DVPv) gjennom egne bransjeretningslinjer som utfyller holdforskriften i Norge. Hovedformålet med DVPs og DVPv er å sørge for dokumentert god dyrevelferd hos norsk fjørfe gjennom produksjonsperioden. Dette skal gjøres gjennom god produksjonsstyring, systematisk forebyggende helse- og dyrevelferdsarbeid og tredjeparts revisjon av regelverksetterlevelse gjennom Kvalitetssystem i Landbruket.

Mona og Lena, to av våre fantastiske veterinærer ansatt på Jæren

DYREVELFERDSERKLÆRING
– VÅRE FORPLIKTELSER

•For Den Stolte Hane er god dyrevelferd en forutsetning og vår viktigst oppgave. Vi ønsker at dyrene våre skal ha et best mulig liv. Dette innebærer ikke bare et godt fysisk oppvekstmiljø og god helse, men også at dyrene skal få tilfredsstilt sine naturlige atferdsbehov. Når dyrene har det godt gir dette også god kvalitet på maten og en god ressursutnyttelse i vår verdikjede.

•All håndtering av levende dyr i selskapet skal minimum oppfylle nasjonal lovgivning om dyrevelferd og felles bransjeretningslinjer. Alle bøndene som leverer til Den Stolte Hane skal delta i Dyrevelferdsprogram anerkjent av Mattilsynet. I tillegg skal alle dyr være frittgående og ha tilgang til passende miljøberikelser som f.eks. strøbad, høyballer, plattformer/vagler og hakkeblokker.

•Sammen med våre kontraktsfestede bønder og deres familier ønsker vi ikke bare å utmerke oss, men være en som er med på å bidra til positiv utvikling og endring. Vår dyrevelferdserklæring gjelder uansett geografisk lokasjon, uansett hybrid på våre slaktekylling og verpehøner og på tvers av alle merker.

•Dyrevelferdserklæringen gjelder for hele vår virksomhet, og for våre leverandører. Den Stolte Hane har leveringsavtale med 91 kyllingbønder lokalisert i Rogaland og 75 eggbønder lokalisert på Østlandet, i Rogaland og i Trøndelag. Vi stiller i tillegg spesifikke krav til dyrevelferd i vår leveringskontrakt. Alvorlige kontraktbrudd fører til oppsigelse av leveringsavtale.

•Dyrevelferdserklæringen er godkjent av ledergruppen i Den Stolte Hane og signert av administrerende direktør. Erklæringen er sendt ut til alle bønder og er tilgjengelig på DSH nettside og intranett. Dyrevelferdserklæringen revideres annethvert år, eller oftere ved behov. Eventuelle avvik fra dyrevelferdserklæringen skal umiddelbart rapporteres til ledergruppe og administrerende direktør i Den Stolte Hane.

•Avdeling for dyrevelferd og dyrehelse er ansvarlige for at dyrevelferdserklæringen er effektivt implementert i hele selskapets verdikjede. Etterlevelse er sikret gjennom obligatoriske veterinærbesøk, KSL revisjoner, oppfølging av produksjonsresultater og Dyrevelferdsprogrammet.

Avdeling for dyrevelferd og helse

NØKKELPERSONER OG ANSVAR

Kompetanse og sikring av velferdsmål

•Våre veterinærer har helsetjenesteavtale med Animalia og gjennomfører godkjent etterutdanningskurs i dyrevelferd minst hvert tredje år. I tillegg deltar de på internasjonale, nordiske og nasjonale konferanser, kurs og webinarer om helse og velferd hos slaktekylling og verpehøner.

•Det gjennomføres kompetansekurs for alle våre bønder og vi har samlinger ca. 3 ganger årlig for våre bønder der spesifikke temaer knyttet til dyrevelferd og helse gjennomgås.

•Alle eggbønder har ila 2021 gjennomført plukke/avlivingskurs

•Alle sjåfører, plukkere og operatører har gjennom avtale krav om å ha gjennomført kurs i dyrevelferd, dyrevern og hygiene i regi av Animalia.

•Alle som jobber med bedøving/avliving på slakteriet skal ha tatt kurs i dyrevelferd på fjørfeslakteri som er godkjent som grunnlag for å søke Mattilsynet om kompetansebevis for arbeid på slakterier.

Dyrevelferdsprogram kylling (DVPs)

Dyrevelferdsprogrammet bygger på fire hovedelementer for en god dyrevelferd FOR VÅR KYLLING

Det jobbes med utvikling og validering av flere velferdsindikatorer som kan brukes i den løpende overvåkningen av dyrevelferd i norsk kyllingproduksjon. Vi følger og støtter pågående prosjekter.

DYREVELFERDSPROGRAM FOR VERPEHØNER (DVPv)

Kvalitetssystem i Landbruket

-kvalitetssikring for bonde, industri og forbruker

•Alle Den Stolte Hane bønder (både egg og kylling) skal delta i Kvalitetssystem i landbruket (KSL). KSL er næringens felles kvalitetssystem for primærproduksjonen og er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard. Følges KSL er driften i tråd med nasjonale lover, forskrifter og krav fra Den Stolte Hane. Kvalitetssystemet i landbruket sikrer kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker og bidrar til å utvikle driften på gården.

•Den Stolte Hane revideres av uavhengig KSL revisor minimum hver 3. år for å sikre at vi følger våre forpliktelser til oppfølging og rapportering.

•Gjennom Dyrevelferdsprogrammet og tilgang til KSL status og revisjonsrapporter sikrer Den Stolte Hane at alle produsenter er aktive brukere og at vi kontinuerlig kan følge opp og rådgi våre kylling- og eggprodusenter ved eventuelle avvik eller manglende rapportering. Manglende overholdelse av våre retningslinjer for kyllinger og verpehøners velferd oppfattes som kontraktsbrudd og vil føre til oppsigelse av leveringsavtale.

•100% av våre verpehøner og kyllinger revideres etter DVP og KSL som setter strengere krav enn norsk regelverk. Det vil si at 100% av våre kylling- og eggprodukter er revidert etter en høyere dyrevelferdsstandard.

Besøk gjerne KSL.no for utfyllende informasjon om kvalitetssikring

aktive gårder

Våre kyllinger vokser opp på AKTIVE GÅRDER.

Aktive gårder ivaretar kyllingens naturlige adferdsbehov gjennom å tilby strøbad der kyllingen får renset fjærene, ramper og platåer der kyllingen kan flakse og hvile, og ekstra høy og flis som kyllingen både aktiviseres i og som de bruker til hvile.

I kyllinghuset tilpasses temperaturen kyllingens alder. Nyklekte skal kyllingene ha det varmt og godt, men temperaturen skrus ned mot ”romtemperatur” (20 grader) når de blir eldre.

Kyllingene skal ha hvileperioder på dagtid i tillegg til normal nattesøvn. De har alltid mat og friskt vann tilgjengelig, og våre bønder ser til kyllingene flere ganger hver dag.

100% av våre kyllinger har miljøberikelser og vi forventer at andelen forblir 100% de kommende årene grunnet langsiktige avtaler som forplikter dette i våre kunderelasjoner. Miljøberikelse er også et krav i Dyrevelferdsprogrammet.

Miljøberikelsei alle kyllinghus

•Berikelsene må tilfredsstille kyllingenes atferdsbehov.

•strøbading, sosial lek, utforsking, hvile i høyden og bevegelse (hoppe, flakse)

•Enkle og effektive berikelseselementer som flest mulig kyllinger har glede av og som er håndterbare i bondens hverdag

•Smittevern – minimere risiko for smitte inn i kyllinghus

Alle våre kyllinger har tilgang på disse miljøberikelsene:

•Platåer/plattformer med rampe i begge ender

• •Strøbadingsområde med torv

•Høykvalitets høy (Lucerne) legges inn hvert innsett

•Innlegging av flis- og torvballer på gitte tidspunkter gjennom innsettet

våre verpehøner har miljøberikelse

Viktig at miljøberikelsene er biologisk relevant for dyret

Miljøberikelsene skal bidra til positiv adferd hos dyrene.

100% av våre verpehøner har miljøberikelser og vi forventer at andelen forblir 100% de kommende årene grunnet langsiktige avtaler som forplikter dette i våre kunderelasjoner.

På våre gårder med verpehøns finner man følgende miljøberikelser: Kråsstein, hel korn og hakkestein. Grovfôr benyttes i tillegg i økologisk og frilandsproduksjon.

Kråsstein

Grovfôr

Cecilia er vår stolte produsentrådgiver for våre eggbønder

Hel korn

Hakkestein

gårdsklekket

•I 2020 lanserte vi saktevoksende kylling under eget merkenavn. Dette er en viktig satsing for oss i årene som kommer, og i 2021 har vi satset tungt både på våre gårder og for synliggjøring ut mot forbruker. Vi har et mål om å øke andelen Gårdsklekket ila 2022 med 17% og med 50% i 2025. Dette gjør vi i samarbeid med vår største kunde.

•DSH står for markedsføringen av Gårdsklekket og har i 2021 økt kommunikasjonsbudsjett med 100% for å promotere denne merkevaren med mer saktevoksende kylling og lavere tetthet. Dette innebærer diverse kampanjer i sosiale medier (You Tube og Instagram/Instastory) med filmer, opplysningskampanjer mm.

•I 2022 gjennomføres det et prosjekt for å se på ytterligere miljøberikende tiltak for Gårdsklekket kyllingen. Dette for å påvirke forbrukers holdninger til denne kyllingkategorien og øke attraktiviteten til Gårdsklekket serien.

Innholdselementer

•Hybrid: Ranger Gold

•Klekking i hus

•Soyafritt fôr fra 2022

•Lavere dyretetthet (30kg/m2)

•Miljøberikelser

•Vinduer/belysning med dagslyseffekt

Korte avstander på Jæren

•I henhold til norsk lovgiving skal transporttiden (tiden uten fôr og vann) av kyllinger være <12t. Den Stolte Hane kyllinger og høner skal aldri ha lengre transporttid enn 4 timer til slakteri.

•Kyllingen på Jæren har kort vei både fra rugeri til bonde og fra bonde til slakteri. Dette fører til at vi har korte avstander i alle ledd av verdikjeden av levende dyr. Gjennomsnittlig transporttid for kyllinger fra DSH bønder er 40min (min 5min- maks 2,5t). Den Stolte Hane er opptatt av at kyllingene skal ha det sikkert og bra når de er på veien. Vi har avtale med et erfarent transportfirma med profesjonelle plukkelag. Transportfirmaet ble kåret til årets transportørbedrift i 2018.

•Våre Gårdsklekkede kyllinger har i gjennomsnitt 17min til slakteri og en maks transportavstand på 55min.

•Den Stolte Hane følger fortløpende opp nøkkeltall som er viktige for dyrevelferden. Det gjennomføres månedlige statusmøter med slakteri og transportør/plukkere og eventuelle avvik blir daglig sendt over til transportør for videre oppfølging.

bedøving og slakting

Vi målsetter nytt bedøvingsanlegg på slakteri i 2022

DSH eier 50% av slakteriet kyllingene våre slaktes på og har nå investert i store oppgraderinger. I løpet av 2022 skal vi ha på plass nytt bedøvingsanlegg og ny mottakshall på slakteriet

Ny moderne mottakshall                                                                                                                                      §Moderne oppstallingshall med større mottakskapasitet og nøye tilpasset ventilasjon og lysforhold vil gi bedre dyrevelferd når kyllingene ankommer slakteriet.

Gassbedøving – mer skånsom bedøving

Ny bedøver initierer gassen i fem faser, som gir en mer skånsom bedøving av kyllingene.

Kyllingene blir bedøvet i transportcontainere. Vi unngår dermed beltetransport av levende dyr noe som gir bedre dyrevelferd og redusert risiko for skader

Gjennom nytt bedøvingsanlegg vil vi opprettholde og ytterligere forbedre våre to måltall og mål tilknyttet bedøving av kylling i tabellen med måleparametere

forskning og utvikling

Den Stolte Hane er engasjert i forskning og utviklingsprogrammer for å bedre dyrevelferd. Vi har også tett samarbeid med interesseorganisasjoner og faginstanser

•Den Stolte Hane har et tett samarbeid med fjørfenæringen i Norge og søker kontinuerlige forbedringer som kan bidra til å løfte helse- og dyrevelferd hos kyllinger og høner.

•Våre fagfolk deltar på kurs og fagsamlinger både i inn- og utland for å holde oss oppdatert og knytte kontakter og samarbeider tett med faginstanser som Animalia, Veterinærinstituttet og NMBU.

•Vi er medlemmer av Kjøttbransjens landsforbund (KLF) og har også der en stemme vi bruker til  å bidra i debatten og påvirke næringas tilnærming til dyrevelferd.

•Den Stolte Hane har også en representant i driftsstyret i Fjørforsk, som er et senter for fjørfekompetanse. Senteret har helt nye forskningsfasiliteter på Ås utenfor Oslo, som er tilgjengelige for hele fjørfebransjen.

•I 2021 har vi tatt initiativ til ytterligere to samarbeidsprosjekter med næring og Animalia der vi arbeider med konkrete problemstillinger for å løfte helse- og velferd hos slaktekylling og verpehøner.

Nullvisjon for bruk av antibiotika

•Helsetilstanden og dyrevelferden blir godt ivaretatt gjennom langsiktig forebyggende helsearbeid. Norge er i en unik posisjon i verdenssammenheng når det gjelder lite bruk av medisiner og våre dyr får derfor ikke antibiotika for å forebygge sykdom.

•Noe av grunnen til den gode dyrehelsa blant fjørfe, er at vi følger “alt inn, alt ut”-prinsippet. Det innebærer at fjørfehuset kun har én besetning i perioden fra dyra settes inn til de slaktes. Etter at kyllingene er levert til slakting eller høner avlivet, blir husdyrrommet og tilstøtende rom grundig rengjort og desinfisert. Etter dette har huset en «tørketid» før neste besetning settes inn. På denne måten sikres det at det ikke overføres smitte fra én flokk til den neste.

•Hos den Stolte Hane har vi aldri benyttet antibiotika forebyggende og vi har en nullvisjon for bruk av antibiotika. Skulle det derimot bli helt nødvendig av dyrevelferdshensyn vil vi behandle, men da med en type antibiotika som ikke er kritisk viktig for humanmedisinen.

•Den Stolte Hane har en egen antibiotika erklæring som gjelder uavhengig av geografi, dyreart, produkter og merker.

Se vår antibiotikaerklæring her

Vi har en tydelig 0-visjon for bruk av antibiotika i Den Stolte Hane, og skal aldri bruke antibiotika forebyggende.

Vår eggproduksjon

Driftsformer

Alle Den Stolte Hane sine eggprodusenter har høner som er frittgående, det ingen høner er i miljøinnregning eller bur.

Den Stolte Hane har hatt 100% frittgående produksjon siden 2011!

Noen av våre produsenter har hønene innendørs, andre har de både innendørs og utendørs (såkalte frilands-høner) og noen produsenter har høner som lever etter økologiske krav og er derav revidert og godkjent av Debio, det vil si tilgang på både inne og ute areal med krav om økologisk fôr blant annet. Felles for alle produsenter er at de er dyktige, kompetente eggprodusenter som bryr seg om dyrene sine. På mange av gårdene våre er hele familien involvert i eggproduksjonen.

MÅLEPARAMETERE

I tabellene under finner du noen av våre utvalgte mål for dyrevelferd. Tabellen omfatter alle produkter, og er gjeldende for alle geografiske områder av vår virksomhet


Utvikling, refleksjoner og fremtidsmål relatert til måleparametere

– se tabell for konkrete tall og mål

•Vi som selskap rapporterer at vi har 100% burfrie egg og det er målsatt og vi forventer at andelen forblir 100% de kommende årene grunnet langsiktige avtaler som forplikter dette i våre kunderelasjoner.

•Antibiotikabruk. I 2021 måtte en verpehøneflokk behandles med antibiotika av veterinær av dyrevelferdshensyn grunnet sykdom. Bruken ble rapportert inn etter våre retningslinjer. Vi har fortsatt en nullvisjon for bruk av antibiotika og en nulltoleranse for forebyggende behandling med antibiotika og opprettholder vår målsetningen om 100% antibiotikafri produksjon. Dette skal vi oppnå gjennom tilsvarende prosesser som vi har på plass ved optimalisering av alle prosesser i verdikjeden.

•I 2020 lanserte vi saktevoksende kylling under eget merkenavn. Dette er en viktig satsing for oss i årene som kommer, og i 2021 har vi satset tungt både på våre gårder og for synliggjøring ut mot forbruker. Vi har et mål om å øke andelen Gårdsklekket ila 2022 med 17% og med 50% i 2025. Dette gjør vi i samarbeid med vår største kunde. DSH står for markedsføringen av Gårdsklekket og har i 2021 økt kommunikasjonsbudsjett med 100% for å promotere denne merkevaren med mer saktevoksende kylling og lavere tetthet. Dette innebærer diverse kampanjer i sosiale medier (You Tube og Instagram/Instastory) med filmer, opplysningskampanjer mm. I 2022 gjennomføres det et prosjekt for å se på ytterligere miljøberikende tiltak for Gårdsklekket kyllingen. Dette for å påvirke forbrukers holdninger til denne kyllingkategorien og øke attraktiviteten til Gårdsklekket serien.

•Vi har et mål om å senke dødeligheten hos slaktekylling med 20% i 2022. 2021 ga oss uforutsett økning i dødelighet. Mye ressurser ble lagt i årsakskartlegging og tiltak i samarbeid med faginstanser, samt oppfølging på gård for å sikre god dyrevelferd i hver enkelt flokk. I 2021 har vi økt våre veterinærressurser med nesten 100%. Vi ser viktigheten av fagkompetanse for å sikre oppfølging av vår dyrevelferdspolicy og våre helse- og dyrevelferds måltall.

•Transporttid og DOA. Korte transportavstander er positivt for dyrevelferden og bidrar til å opprettholde en lav DOA. I tillegg har DSH, i samarbeid med slakteriet, tett oppfølging av transportør og plukkere med krav om at eventuelle avvik på DOA analyseres for å avdekke årsak og tiltak skal presenteres og følges opp. Tett oppfølging både av transportør, plukkere og av selve prosessen på gård gjør at vi har målsatt ytterligere forbedringer i hht vår tabell med over måleparametere. DSH har ansatte som jobber dedikert og systematisk med rekruttering av produsenter til kylling- og eggproduksjon. Nye produsenter skal oppfylle en rekke krav for å bli tilbudt leveringsavtale. Dette sikrer at vi får bønder med riktig holdninger til dyrevelferd og drift. I utvelgelsesprosessen er transporttid <4timer et av rekrutteringskriteriene for å sikre at vi skal kunne opprettholde den lave transporttiden kyllingene og hønene har til slakteriet. Dette sikrer at vår målsetning om transporttid <4t hos100% av produsentene ivaretas.

•Vi har fått på plass en mer systematisk registering av dødelighet hos verpehøner gjennom Dyrevelferdsprogrammet. Dette benyttes som verktøy i rådgivningsøyemed og avvik følges opp på gård. Slik kan vi nå vårt mål om å senke dødeligheten som skissert i våre måleparametere.

•Vi har hatt en bedring av tråputescore i 2021 (ref. tabell). Avvik på tråputescore følges fortløpende opp av våre veterinærer som sikrer at tiltak blir gjennomført på gård. Høy tråputescore fører til redusert tetthet påfølgende innsett iht «tråputetrappen» i Dyrevelferdsprogrammet. Dette gir bonden et sterkt insentiv for å iverksette tiltak for å optimalisere klimaet i kyllinghuset. Økt tråputescore kan også skyldes feil sammensetning av fôret. DHS har månedlige møter (oftere ved behov) med fôrselskapene i regionen der trender og eventuelle utfordringer adresseres og tiltaksplaner følges opp. Sammen vil disse tiltakene bidra til å ytterligere senke vår gjennomsnittlige TP score og øke vår andel flokker med TP score A i tråd med våre målsetninger under måleparametere.