Den Stolte Hane

Dyrevelferd hos Den Stolte Hane

HVORDAN JOBBER VI MED DYREVELFERD og dyrehelse?

For Den Stolte Hane er god dyrevelferd og trygg mat en forutsetning og vår viktigst oppgave. Vi ønsker at dyrene våre skal ha et best mulig liv og at maten skal være trygg å spise for deg som kjøper kylling i butikken.

I Den Stolte Hane har vi en egen avdeling som daglig jobber dedikert med dyrevelferd og dyrehelse hos både kylling og verpehøner. Leder for avdelingen rapporterer til administrerende direktør og er også involvert i helse- og dyrevelferdsarbeid i Scandi Standard. Produksjonsresultater og dyrevelferds KPIer rapporteres til Scandi og i DSH ledergruppemøte hver måned. Eventuelle utfordringer blir diskutert og tiltaksplan presentert.

Avdelingen består av 3 veterinærer og 2 produsentrådgivere. DSH har krav om at alle kyllingbønder skal ha Helseovervåkingsavtale med veterinær ansatt i DSH for å sikre at det er en veterinær med kompetanse på fjørfe som besøker gårdene våre. Veterinærene jobber tett opp mot bøndene og følger opp både ute på gård og på produksjonsresultater som daglig kommer inn fra slakteriet. DSH har krav om at eggbøndene skal ha Helseovervåkingsavtale med privatpraktiserende veterinær som innebærer min ett helseovervåkingbesøk per flokk. Eggbøndene har en egen rådgiver med spesialkompetanse på verpehøner. De skal ha min. ett rådgivingsbesøk per år og produksjonsresultater følges fortløpende opp. Avdelingen har ukentlige statusmøter der både trender og enkeltresultater gjennomgås.

Produksjon av kylling og egg i regi av selskapet skal oppfylle nasjonalt regelverk om dyrevelferd, felles bransjeretningslinjer og alle bøndene som leverer til Den Stolte Hane skal i tillegg delta i Dyrevelferdsprogram for hhv verpehøner og slaktekylling. DSH leverandører forplikter seg til å etterleve overnevnte krav gjennom leveringskontrakten.

Den Stolte Hane har forpliktet seg til Dyrevelferdsprogram for slaktekylling (DVPs) og Dyrevelferdsprogram for verpehøner (DVPv) gjennom egne bransjeretningslinjer som utfyller holdforskriften i Norge. Hovedformålet med DVPs og DVPv er å sørge for dokumentert god dyrevelferd hos norsk fjørfe gjennom produksjonsperioden. Dette skal gjøres gjennom god produksjonsstyring, systematisk forebyggende helse- og dyrevelferdsarbeid og tredjeparts revisjon av regelverksetterlevelse gjennom Kvalitetssystem i Landbruket.